Všetky Optimista veci sú výtvorené činmi, ktoré vzišli z pozitívneho myslenia. Vyrábame ich s láskou k prírode a čo najviac lokálne, aby sme podporili okolité komunity. Ďakujeme, že podporujete šírenie optimizmu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zásady používania súborov cookie

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (ďalej len „OZ“), Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb., Obchodného
zákonníka 513/1991 Zb., Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014Z. z.. V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva www.localb.sk nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej
len “reklamácia”) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za vady predanej veci:

1. Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri/pred odoslaním kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za vady:

– ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
– o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),,
– ktoré boli spôsobené kuriérom/doručovacou službou,
– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním,
nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti. (§ 619 OZ)

2. Z hľadiska životnosti obuvi a oblečenia je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie. Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620) Záručná doba začína plynúť od prevzatia
veci kupujúcim. (§ 621 OZ)

3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci
môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. (§ 622 OZ)

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od
zmluvy.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. (§ 623 OZ)

6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. (§ 625 OZ)

7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. (§ 626 OZ)

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je
povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

9. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To iste platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. (§ 627 OZ)

Postup pri reklamácii tovaru:

1. Zákazník je povinný tovar okamžite po dodaní prezrieť a o jeho prípadných vadách bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adresu info@www.localb.sk alebo
telefonicky na číslo: +421 948 769 800.

2. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.

3. Ak zákazník nájde vadu, o ktorej nebol predtým upovedomený a vznikla počas doručenia tovaru zákazníkovi, je povinný poškodený tovar nepoužívať, zabaliť ho a poslať
doporučene (nie dobierkou) do 3 dní na adresu:
Local B
Aupark Shopping Center Košice,
Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice

4. Takéto poškodenie tovaru sa bude riešiť s prepravcom/kuriérom a predajca nenesie zaňho zodpovednosť. Posielanie veci zahŕňa aj poistku kuriérom do výšky 2.500 €.

5. Predávajúci sa bude snažiť riešiť daný problém promptne a aby nebol nijak ukrátený zákazník.

Formulár pre vrátenie tovaru

Ak sa počas používania tovaru vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje reklamačný poriadok tak:

1. Zákazník je povinný predávajúceho o tejto vade bezodkladne informovať zaslaním e-mailu na info@www.localb.sk alebo telefonicky na číslo: +421 948 769 800. V e-maily
presne popíše, ako vada vznikla a jej podstatu.

2. Tovar pošle zákazník doporučene na adresu:
Local B
Aupark Shopping Center Košice
Námestie osloboditeľov 1, 040 01 Košice

3. Reklamovaný tovar spolu s riadne vyplneným reklamačným protokolom, ktorý je nižšie na tejto stránke na stiahnutie a s kópiou dokladu o kúpe v našom obchode
(faktúrou), musí byť očistený – hygienicky nezávadný a poslaný riadne zabalený tak, aby sa nepoškodil pri preprave.

4. Predajca pošle tento tovar výrobcovi k vyjadreniu. Náklady spojené s poslaním reklamovaného tovaru smerom od zákazníka nesie zákazník. V prípade kladného vyriadenia
reklamácie je zákazníkovi zaslaný opravený alebo vymenený tovar späť.

5. Pri neopodstatnenej (neuznanej) reklamácii si predávajúci vyhradzuje právo, účtovať kupujúcemu poplatok za poštovné v celej jeho výške, ako aj náklady s tým spojené.

6. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia tovaru predajcovi a táto doba podľa zákona trvá 30 dní.
Reklamačný protol

\